اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های توسعه علمی و ارتقا کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
موسسه آموزش عالی الکترونیکی غیر انتفاعی فاران

تاریخ
از 1396/11/29 لغایت 1396/11/29
تاثیر فناوری اطلاعات در "توسعه علمی"• کسب و کار الکترونیک با رویکرد تولید و اشتغال

• معماری سازمانی و مدیریت منابع انسانی با رویکرد مهارتی و افزایش بهره وری

• هوشمند سازی ، اکتشاف و مدیریت دانش در حوزه های صنعت و سلامت

• انتقال تکنولوژی با رویکرد پیشرفت و خود کفائیتاثیر فناوری اطلاعات در "ارتقاء کیفیت سیستم سلامت"


• شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی : زیر ساخت ها و پیامدها

• سلامت الکترونیک و سیستم های پشتیبان سلامت

• فناوری همگرا (NBIC) و جامعه‌ای سالم

• ظرفیت سازی آموزش و پژوهش الکترونیک