اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه پیام نور

تاریخ
از 1396/12/10 لغایت 1396/12/10
- قرآن کریم و مطالعات آموزش از دور

- قرآن کریم و مطالعات زبان شناختی

- قرآن کریم و مطالعات تعلیم و تربیت

- قرآن کریم و مطالعات روان شناختی

- قرآن کریم و مطالعات مدیریت

- قرآن کریم و مطالعات حقوقی

- قرآن کریم و مطالعات ادبیو بلاغی

- قرآن کریم و مطالعات تاریخ و جامعه