اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی گوسفند افشاری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
024-33054506

ایمیل
hamayesh_afshari@znu.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه زنجان

تاریخ
از 1396/11/04 لغایت 1396/11/04
• ژنتیک و اصلاح نژاد دام
• فیزیولوژی دام
• تغذیه دام
• مدیریت دام