اطلاعات همایش

همایش
دومین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه تهران

تاریخ
از 1395/02/29 لغایت 1395/02/30
. استنباط آماری داده‌های قابلیت اعتماد

. آزمون‌های طول عمر تسریع یافته

. الگوهای تعمیر و نگهداری سیستم‌ها

. قابلیت اعتماد سیستم‌های منسجم

. ترتیب‌های تصادفی در قابلیت اعتماد

. مدل‌های تنش-مقاومت

. قابلیت اعتماد شبکه‌ها

. مفاهیم سالخوردگی

. قابلیت اعتماد داده‌های فرسایشی

. تحلیل بقاء

. کنترل کیفیت و قابلیت اعتماد

. نظریه اطلاع و قابلیت اعتماد