اطلاعات همایش

همایش
علوم انسانی قرآن بنیان: چیستی، چرایی و چگونگی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ
از 1395/02/27 لغایت 1395/02/28
محور نخست : چیستی علوم انسانی قرآن بنیان (ماهیّت، مبانی، ویژگی ها)

محـوردوم : چرائیعلومانسانیقرآنبنیان (ضرورت ها، اهداف، مزیّت ها)

محورسـوم : چگونگی علوم انسانی قرآن بنیان( الزامات،الگوها، روش ها)