اطلاعات همایش

همایش
سومین همایش ملی اعجاز قرآن کریم

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ
از 1395/02/29 لغایت 1395/02/29
اعجاز قرآن به مثابه مطالعه ای میان رشته ای
- مباحث نظری:
مفهوم شناسی :
تعریف اعجاز
امکان و ضرورت
جهان نگری قرآن
مساله اعجاز
پیش فرض های بحث اعجاز قرآن
آسیب شناسی رویکردهای اعجازی
روش شناسی پژوهش در اعجاز قرآن (رویکردهای اعجاز پژوهی در دوران معاصر و ...)
روش شناسی تفاسیر علمی قرآن
وجوه مختلف اعجاز قرآن(نظریات پیرامون اعجاز قرآن و نقد و بررسی آنها)
شبه شناسی در زمینه اعجاز قرآن
رابطه اعجاز قرآن با مطالعات میان رشته ای قرآن
- مباحث کاربردی :
اعجاز محتوایی قرآن درحوزه های :
علوم پایه
فنی و پزشکی
علوم انسانی :
اعجاز تشریعی
اعجاز فلسفی
اعجاز شناختی
اعجاز تاریخی
اعجاز روانشناسی
اعجاز لفظی و بیانی قرآن (اعجاز ادبی، ریاضی، موسیقیایی و ...)