اطلاعات همایش

همایش
بیست و پنجمین سمینار جبر ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ
از 1395/04/29 لغایت 1395/04/30
نظریه گروه ها
جبر جابجایی
جبر ناجابجایی
نظریه جبری گراف ها
هندسه جبری
جبر جابجایی ترکیبیاتی
نظریه نمایش
جبر لی
جبر رایانه ای
جبر فازی