اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی بررسی ابعاد سیاسی حقوقی فاجعه منا

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ
از 1395/06/20 لغایت 1395/06/20
-مسئولیت بین المللی دولت عربستان نسبت به فاجعه منا
-سیاست خارجی کشورهای اسلامی و فاجعه منا
-بحران های داخلی عربستان و فاجعه منا
-تحلیل بازتاب فاجعه منا در رسانه ها
-راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا
-راهکارهای دیپلماتیک پیگیری فاجعه منا