اطلاعات همایش

همایش
نخستین همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-66705075

ایمیل
Info@olomquran.ir

برگزار کننده
دانشکده علوم و فنون قرآن تهران

تاریخ
از 1395/12/17 لغایت 1395/12/18
محور اول: خاستگاه و مبانی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی
محور دوم: جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در حوزه اعتقادات
محور سوم: جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در حوزه اخلاق
محور چهارم: جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در حوزه احکام و عبادات
محور پنجم: جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در حوزه علوم اجتماعی